Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Henryk Jakubiuk Wójt Gminy 724 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Teresa Szpilewicz Wójt Gminy 725 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Tadeusz Semeniuk Wójt Gminy 726 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
tel. (083)3782102 fax. (083)3782039
Tadeusz Semeniuk Wójt Gminy 727 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
tel. (083)3782102 fax. (083)3782039
Piotr Dragan Wójt Gminy 728 5
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
tel. (83) 378 21 02 fax. (83) 378 20 39
Piotr Dragan Wójt Gminy Wisznice 729 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy Wisznice
Telefon
tel. (83) 378 21 02 fax. (83) 378 20 39
Godziny przyjęć i numer pokoju

Pokój nr 103

Obowiązki

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnątrz.

 

Do zadań Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Gminy należy:

 1. Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Urzędu przez nadzór i skuteczną kontrolę ich wykonywania przez wszystkich pracowników samorządowych w nim zatrudnionych,
 2. Nawiązywanie i rozwiązywanie - na podstawie powołania i odwołania przez Radę Gminy - stosunku pracy z Sekretarzem, Skarbnikiem i Kierownikiem USC,
 3. Nawiązywania, zmiany i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w ramach prowadzonej polityki kadrowej,
 4. Wydawanie przepisów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Urzędu,
 5. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
 6. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 7. Wykonywanie zadań kierownika USC,
 8. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w przepisach o samorządzie gminnym,
 9. Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy.

 

Do zadań Wójta Gminy jako organu wykonawczego należy:

 1. Ogłaszanie oraz nadzorowanie realizacji budżetu gminy,
 2. Organizowanie pracy organu wykonawczego Gminy,
 3. Kierowanie przygotowanych wniosków i projektów aktów prawnych pod obrady Rady Gminy,
 4. Przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia zarządzeń porządkowych organu wykonawczego Gminy przyjętych w trybie i na zasadach określonych w przepisach o samorządzie gminnym,
 5. Wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 6. Przygotowywanie i przedstawianie na Sesji Rady Gminy sprawozdań z działalności organu wykonawczego Gminy,
 7. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy w terminach ustalonych prawem,
 8. Nadzorowanie realizacji uchwał Rady Gminy przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne.

 

Da zadań Wójta Gminy należy wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem zastrzeżonych ustawami do kompetencji innych organów lub osób.

Wójt może upoważnić Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu oraz innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Piotr Dragan Wójt Gminy Wisznice 730 7
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy Wisznice
Telefon
tel. (83) 378 21 02 fax. (83) 378 20 39
Godziny przyjęć i numer pokoju

Pokój nr 103

Obowiązki

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnątrz.

 

Do zadań Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu Gminy należy:

 1. Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Urzędu przez nadzór i skuteczną kontrolę ich wykonywania przez wszystkich pracowników samorządowych w nim zatrudnionych,
 2. Nawiązywanie i rozwiązywanie - na podstawie powołania i odwołania przez Radę Gminy - stosunku pracy z Sekretarzem, Skarbnikiem i Kierownikiem USC,
 3. Nawiązywania, zmiany i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w ramach prowadzonej polityki kadrowej,
 4. Wydawanie przepisów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Urzędu,
 5. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
 6. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 7. Wykonywanie zadań kierownika USC,
 8. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w przepisach o samorządzie gminnym,
 9. Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy.

 

Do zadań Wójta Gminy jako organu wykonawczego należy:

 1. Ogłaszanie oraz nadzorowanie realizacji budżetu gminy,
 2. Organizowanie pracy organu wykonawczego Gminy,
 3. Kierowanie przygotowanych wniosków i projektów aktów prawnych pod obrady Rady Gminy,
 4. Przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia zarządzeń porządkowych organu wykonawczego Gminy przyjętych w trybie i na zasadach określonych w przepisach o samorządzie gminnym,
 5. Wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 6. Przygotowywanie i przedstawianie na Sesji Rady Gminy sprawozdań z działalności organu wykonawczego Gminy,
 7. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy w terminach ustalonych prawem,
 8. Nadzorowanie realizacji uchwał Rady Gminy przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne.

 

Da zadań Wójta Gminy należy wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem zastrzeżonych ustawami do kompetencji innych organów lub osób.

Wójt może upoważnić Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu oraz innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Piotr Dragan Wójt Gminy 903 8
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
tel. (83) 378 21 02 fax. (83) 378 20 39